0-2806-8885-7, 0-2106-3524 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน

โปรแกรมรักษ์หัวใจ

โปรแกรมรักษ์หัวใจ

โปรแกรมรักษ์หัวใจ (ตรวจสุขภาพ เพื่อร่างกายปลอดโรคภัย)

โปรแกรมรักษ์หัวใจ

ราคา  999  บาท 

รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
 2. ตรวจภาวะน้ำหนักเกิน (Body Mass Index)
 3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
 5. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
 6. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
 7. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL-C)
 8. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL-C)
 9. ตรวจหาโรคเก๊าท์ (Uric Acid)
 10. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 11. เอกซเรย์ทรวงอกดิจิทัล (Digital Chest X-Ray) 

พร้อมรับ  - บัตรส่วนลด 10%  - อาหารว่าง  - สมุดบันทึกผลตรวจสุขภาพ

การเตรียมตัว :  กรุณางดน้ำ งดอาหาร อย่างน้อย 8 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 0-2806-8885-7 , 0-2106-3524

Line : @boonyavej